СТАТУТ

Української Асоціації зоопарків та акваріумів


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Українська асоціація зоопарків і акваріумів (УАЗА або UАZА), далі за текстом іменується Асоціація, є міжнародною некомерційною організацією, що не ставить своєю метою здобуток прибутку, поєднує на добровільній основі зоопарки, акваріуми, інші аналогічні організації, а також підприємства, що підтримують діяльність зоопарків і акваріумів.
1.2. Засновниками Асоціації є юридичні особи:
    - Київський зоологічний парк 03055, м. Київ, проспект Перемоги, 32
    - КП ММР «Миколаївський зоопарк» 54003 м. Миколаїв, площа Миколи Леонтовича, 1
    - Харьківський державний зоологічний парк 61022 м. Харків, вул. Сумська, 32
    - КУ «Одеський зоологічний парк» 65007 м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 25
1.3. Асоціація є юридичною особою, від свого імені вступає в цивільні правовідносини, може від свого імені здобувати й здійснювати майнові й особисті немайнові права, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у судах, має право власності на відособлене майно й відповідає за своїми обов'язками цим майном, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунку в банках у національній валюті й іноземній валюті, печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки, емблеми й інші реквізити.
1.4. Члени Асоціації об'єднані загальними уявами про мету й завдання зоологічних парків, а також систему міжзоопарківських зв'язків. Члени Асоціації по можливості надають як майнові, так і немайнові права для забезпечення діяльності Асоціації.
1.5. У своїй діяльності Асоціація керується положеннями Установчого договору, дійсним Статутом й законодавством України.
1.6. Місцезнаходження представництва Асоціації за рішенням Установчих зборів визначене у місті Києві. Якщо буде потреба зміни місця представництва, його подальше місцезнаходження вибирається згідно підсумку голосування, простою більшістю голосів на щорічній конференцією Асоціації.
1.7. Юридична адреса Асоціації: 03055, м. Київ, проспект Перемоги, 32
1.8. Робочою мовою Асоціації є українська мова.
1.9. Асоціація може здійснювати  підприємницьку діяльність остільки, це служить досягненню цілей, заради яких вона створена, і відповідає цим цілям.
1.10. Асоціація у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності й має право проводити різні експортно-імпортні операції.
1.11. Асоціація є власником належного їй майна, включаючи майно, передане Засновниками або іншими юридичними чи фізичними особами. У межах передбачених законодавством України, Асоціація здійснює володіння, користування й розпорядження належним майном.
1.12. Асоціація має резервний фонд для надання допомоги дійсним членам УАЗА у випадку настання форс мажорних обставин. Рішення про надання й розмір допомоги ухвалює Президія.
1.13. Асоціація може створювати самостійно та разом з іншими українськими чи іноземними юридичними або фізичними особами, на території України й за кордоном, дочірні підприємства, акціонерні товариства, інші організації з правами юридичної особи.
1.14 Асоціація може створювати філії й представництва, відділення й інші відособлені підрозділи на території України й за кордоном.
1.15 Філії й представництва Асоціації не є юридичними особами, діють від імені Асоціації на основі положень про них. Положення про філії й представництва ухвалюються Щорічною конференцією Асоціації у відповідністю до законодавства України. Керівник філії й керівник представництва діють на основі доручення, виданої Президентом Асоціації.
1.16. Асоціація самостійно планує свою діяльність.

2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ
2.1. Метою Асоціації є координація зусиль й розвиток системи міжзоопарківських зв'язків у справі збереження й розведення диких тварин: ссавців, птахів, риб, плазунів, безхребетних, інших представників фауни, які у подальшому іменуються "тварини".
2.2. Основними завданнями діяльності Асоціації є:
- встановлення тісних міжзоопарківських зв'язків;
- підвищення професійного рівня співробітників організацій членів Асоціації шляхом організації й проведення нарад, конференцій, семінарів із проблем зоопаркових справ;
- розробка й здійснення членами Асоціації спільних програм розведення рідких видів тварин і реінтродукції розведених тварин у природу відповідно до законодавства України (а у випадку проведення робіт на території іноземних держав - відповідно до законодавства цих країн), керуючись при цьому також рекомендаціями міжнародних організацій у даній області;
- координація робіт з реалізації програм, здійснюваних у рамках Асоціації;
- сприяння обміну тваринами між членами Асоціації, консультація з питань одержання дозволів на вилучення з природи тварин для здійснення програм по вивченню й розведенню іх в штучних умовах, у тому числі й до рідкісних видів, які перебувають під погрозою зникнення;
- заохочення й координація наукових досліджень у рамках програм Асоціації;
- сприяння роботі членів Асоціації в області природоохоронного виховання й утворювання;
- представлення інтересів Асоціації в роботі міжнародних організацій (WAZA, МСОП, СВSG, ЕАZА й ін.);
- здійснення видавничої діяльності з метою поширення новітніх наукових і практичних досягнень зоопарківської справи, а також популяризація біологічних, екологічних і природоохоронних знань;
- співробітництво з державними й громадськими природоохоронними організаціями в тому числі й з міжнародними, щодо програм, що стосуються діяльності Асоціації.

3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ
3.1. Дійсним членом Асоціації може стати організація, характер діяльності якої відповідає основним вимогам ЗУ «Про тваринний світ», ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» з додатками та доповненнями до цих законів, іншим законодавчим актам України у даної області, а також рекомендаціям WAZA і EAZA.
3.2. Асоціативним членом УАЗА може стати організація, котра утримує і розплоджує диких тварин; організація засобів масової інформації, що висвітлює роботу зоопарків і акваріумів, а також інші професійні організації, що визнають дійсний Статут і бажають взяти участь у діяльності Асоціації. Асоціативний член платить внески у встановленому порядку, але не володіє правом голосу.
3.3. Необхідною умовою членства в Асоціації є згода підпорядковуватися всім пунктам Статуту Асоціації й дотримуватися Етичного кодексу членів УАЗА.
3.4 Зоопарки, директор або один з керівних службовців який порушив Етичний кодекс членів УАЗА, не мають права бути дійсними або асоціативними членами УАЗА. Рішення про виключення ухвалює Щорічна конференція.
3.5. Організації, що бажають вступити в Асоціацію, подають у Президію письмову заяву, пакет установчих документів і дві рекомендації дійсних членів Асоціації, кандидатури яких узгоджуються з Президією. Експерти - представники дійсних членів Асоціації з виїздом на місце, за рахунок організації – здобувача, оцінюють їх діяльність відповідно до критеріїв, затверджених Президії Асоціації.
3.6. Рішення про прийняття Кандидатом у члени Асоціації приймаються Щорічною конференцією Асоціації терміном на 3 роки, протягом яких кандидат у члени Асоціації платить членські внески у встановленому порядку, але не володіє правом голосу. Після закінчення кандидатського стажу й за результатами повторної експертизи (якщо буде потреба, обумовленої Президією) Щорічна конференція Асоціації ухвалює рішення щодо прийому кандидата до дійсних членів Асоціації.
3.7. Припинення членства в Асоціації наступає у випадку:
- добровільного виходу з Асоціації;
- несплати членських внесків;
- виключення з Асоціації;
- ліквідації організації - члена УАЗА.
У випадку добровільного виходу з Асоціації особа що виходить несе субсидіарну відповідальність по її зобов'язаннях пропорційно своєму внеску протягом двох років з моменту виходу.
3.8. Добровільний вихід відбувається шляхом подачі письмової заяви в Президію Асоціації. Обов'язковою умовою добровільного виходу є врегулювання майнових відносин з Асоціацією.
3.9. Члени Асоціації, що мають заборгованість по членських внесках більш 11 місяців, можуть бути виключені Президією зі членів Асоціації. За два місяці до цього їм повинне бути відправлений рекомендований лист із попередженням про виключення їх з членів Асоціації.
3.10. При порушенні членом Асоціації будь-якого пункту Статуту Президія призупиняє його членство аж до остаточного рішення на Щорічній конференції Асоціації, де даному члену дається можливість дати пояснення причин допущеного порушення.
3.11. Якщо член Асоціації виключений з неї за рішенням Президії, то це рішення набуває чинності тільки після його затвердження, шляхом відкритого голосування, на Щорічній конференції Асоціації.
3.12. Члени Асоціації виплачують вступний, членські й організаційні внески у розмірі, встановлюваному Щорічною конференцією Асоціації на поточний рік, залежно від відвідування зоопарку за даними попереднього року. Розміри організаційних внесків визначаються витратами, необхідними для виконання обсягу робіт Асоціації на рік.
3.13. При припиненні членства в Асоціації виплачені внески не повертаються.

4. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ.
4.1. Члени Асоціації мають право:
- запитувати й одержувати будь - яку необхідну інформацію, пов'язану з виконанням завдань Асоціації, яка перебуває в розпорядженні Асоціації;
- пропонувати програми й проекти для здійснення їх членами Асоціації. Такі ініціативи повинні бути розглянуті Президією протягом 30 днів з моменту вступу, після чого по них повинне бути прийнято письмове рішення. Рішення містить  в собі, або згоду на участь Асоціації в проекті, з вказівкою додаткових прав і повноважень, переданих з цією метою ініціаторові, або обґрунтовану відмову;
- користуватися підтримкою органів керування і окремих членів Асоціації в рішенні професійних питань;
- публікувати матеріали про професійну діяльність у виданнях Асоціації;
- одержувати від Асоціації експертну й консультативну допомогу;
- брати участь у проектах Асоціації;
- знайомитися з зоологічними колекціями будь-якого члена Асоціації (в разі потреби отримання офіційного запрошення або інших документів для одержання в'їзної візи такими забезпечує приймаюча сторона);
- користуватися платними послугами, надаваними Асоціацією, по пільговому тарифу;
- брати участь у національних і міжнародних програмах з розмноження тварин, переважно рідких, та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів;
- за згодою Президії представляти Асоціацію в національних природоохоронних і культурно-просвітніх програмах;
- надавати запити до інших членів Асоціації й одержувати інформацію з програм розмноження та питань утримання тварин;
- у випадку настання форс мажорних обставин дійсні члени УАЗА мають право звернутися за допомогою в Президію.
4.2. Члени Асоціації зобов'язані:
- прагнути до забезпечення високої якості утримання тварин;
- усіляко сприяти підвищенню кваліфікації співробітників;
- заохочувати участь членів Асоціації, як у національних, так і в міжнародних природоохоронних і науково-просвітницьких заходах;
- дотримувати міжнародного й національного законодавства, що регулює імпорт, експорт і реекспорт тварин;
- регулярно платити членські внески.
Внески за минулий календарний рік повинні бути внесені не пізніше кінця другого кварталу наступного року;
- забезпечувати своєчасне подання інформації з видового й кількісного складу колекцій, програмам розмноження та з питань утримання тварин, по запитах окремих членів Асоціації, її комісій або Президії;
- розробляти програми в області екологічної освіти й прагнути до вишукування засобів для їхнього виконання;
- у міру необхідності представляти на своїй національній території інтереси як Асоціації в цілому, так і окремих її членів;
- щорічно надавати відомості про свою діяльність для публікації в друкованих виданнях Асоціації;
- у випадку реалізації тварин юридичним або фізичним особам керуватися засадами гуманного відношення до тварин, а також вимогами законодавства України. Реалізація тварин юридичним або фізичним особам допускається лише у випадку підтвердження ними наявності необхідних умов для утримання тварин даних видів та наявності професійного персоналу по догляду за тваринами. При реалізації, обов'язково разом з тваринами, передаються документи, що засвідчують законність походження тварин. Доходи від реалізації використовуються для поліпшення умов утримання тварин зоопарку;
- дотримувати справжнього Статуту.